Obchodní podmínky

Michaela Veverková
se sídlem: Drahelka 345, 294 73  Brodce
identifikační číslo: 059 49 629

podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného dne 23.03.2017 pod č.j.: ObŽÚ/U2949/2017/RAT pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mialla.cz.

(dále jen „prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je umístěn na adrese www.mialla.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2       Tyto OP se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou nebo osobou, která kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3       Ujednání odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

1.4       Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

2.  Registrace, objednání bez registrace

2.1       Na základě registrace provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „registrovaný účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávku zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2       Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží přes registrovaný účet a i při objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registrovaném účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání zboží přes účet a při objednání zboží bez registrace jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3       Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho registrovaného účtu.

2.4       Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovaného účtu třetím osobám.

2.5       Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho registrovaný účet, a to zejména v případech, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 24 měsíců, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo OP, které jsou její součástí.

2.6       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. V případě nutné údržby hardwarového či softwarového vybavení prodávajícího může být na nezbytně nutnou dobu dostupnost uživatelského účtu přerušena. Na termín plánované údržby prodávající kupujícího na svých stránkách s dostatečným předstihem upozorní.

3.  Provozní doba internetového obchodu

3.1       Provozní doba internetového obchodu je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

4.  Uzavření kupní smlouvy

4.1       Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732, odst. 2 OZ se nepoužije.

4.2       Webové rozhraní obsahuje mimo jiné i informace o zboží, jeho cenách. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč) ve standardním vyhotovení (tj. před možnou individuální úpravou), včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. U některého zboží je uváděna jeho váha, která je však pouze orientační a nemusí tak odpovídat skutečné váze. Toto ustanovení nevylučuje možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3       Webové rozhraní obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a nákladech na vrácení zboží, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou. Tyto ceny jsou platné pouze při doručování v rámci území České republiky.

4.4       Kupující bere na vědomí, že konečné ceny zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu za veškeré nakupované zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, což je dáno právě zaokrouhlením na celé koruny. Kupující dále bere na vědomí, že v případě individuálních úprav je konečná cena odlišná od ceny původní, a to s ohledem na individuální úpravu (tvar, materiál, barva, atd.) Podrobný rozpis kupní ceny je vždy uveden v objednávce kupujícího.

4.5       Akční ceny zboží platí pouze do vyčerpání skladových zásob nebo po určitý časový úsek, uvedený na webu.

4.6       Kupující objednává zboží v internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží a kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny;
  • způsobu doručení objednávaného zboží;
  • nákladech spojených s dodáním zboží.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, ke kterým mohlo dojít při zadávání objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím tlačítka OBJEDNAT. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.7       Odesláním objednávky, tj. potvrzením vyplněných údajů tlačítkem OBJEDNAT, kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním OP, jakož i s reklamačním řádem.

4.8       Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu vždy potvrdí doručení objednávky, a to potvrzením objednávky prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

4.9       Prodávající je vždy oprávněn bez ohledu na charakter požadovaného zboží a jeho množství požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

4.10      Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. 

4.11      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

4.12      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

4.13      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765, odst. 2 OZ.

4.14      Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších subjektů. 

5.  Platební podmínky

5.1       Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy je možné uhradit prodávajícímu některým z následujících způsobů:

  • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 26910002/5500 vedeném u Raiffeisenbank a. s.  (dále jen „účet prodávajícího“) – po připsání peněz na účet prodávajícího začíná běžet dodací lhůta, jako variabilní symbol je nutné uvést číslo objednávky a do zprávy pro příjemce jméno kupujícího;
  • bezhotovostně prostřednictvím online platebního systému (GoPay).

5.2       Náklady spojené s balením a dodáním zboží v rámci ČR jsou již zahrnuty v ceně zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3       V případě specifického zboží, které není běžně skladem, nebo v případě zboží, které je upravené podle přání kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího uhrazení zálohové platby ve výši 100% kupní ceny výrobku. 

5.4       Kupní cena bezhotovostní platbou je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5       Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle odst. 4.8 OP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119, odst. 1 OZ se nepoužije.

5.7       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8       Prodávající po úhradě platby vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího/ přiloží k dodávanému zboží (viz bod 6.10). Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

6.  Přeprava a dodání zboží

6.1       Způsoby přepravy a dodací lhůty zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu, resp. v popisu objednaného zboží. Jedná se o tyto způsoby přepravy: Česká pošta (forma cenného psaní), DPD. Veškeré zboží je odesíláno v souladu s dodací lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy. Za začátek dodací lhůty je považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2       Česká pošta (cenné psaní) – balíčky se doručují prostřednictvím České pošty, jako balík do ruky s doručením do 24 hodin (po území ČR).

6.3       PPL – balíčky zasílané službou PPL se doručují do 24 hodin (po území ČR). V ceně je zahrnuto poštovné a náklady na pojištění zásilky. 

6.4       DPD kurýrní služba – balíčky zasílané kurýrní službou se doručují do 24 hodin (po území ČR).

6.5       Osobní doručení – možnost dodání do vzdálenosti max. 10 km od Mladé Boleslavi do 24 hodin.

6.6       Zboží, které je skladem, je zpravidla odesíláno v pracovních dnech do 48 hodin, ve dnech pracovního klidu do 96 hodin. U zboží, které je nutné vyrobit, se uvedená dodací lhůta prodlužuje o dobu výroby předmětného zboží, zpravidla se jedná o 20 dnů. Ustanovení o prodloužení lhůty se uplatní i u zboží, které je nutné individuálně upravit dle pokynu kupujícího, a to tak, že se prodlužuje o dobu potřebnou na individuální úpravu zboží, zpravidla se jedná o 10 dnů.

6.7       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující takto poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

6.10      Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží kupujícím, nejsou-li tyto doklady předány kupujícímu spolu se zbožím.

6.11      V případě nepředvídatelných okolností nebo v případě okolností nezávisejících na vůli stran, jako jsou například všechny případy vyšší moci, které brání dodržení sjednané dodací lhůty, se tato dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání těchto okolností; mezi ně patří zejména ozbrojené konflikty, úřední zásahy a zákazy, zdržení v dopravě a proclení, škody způsobené dopravou, nedostatek energií a surovin, kolektivní spory a jiné pracovněprávní spory se zaměstnanci stejně jako výpadek důležitého, těžko nahraditelného dodavatele. Tyto jmenované okolnosti opravňují k prodloužení dodací lhůty také tehdy, pokud nastanou u subdodavatele.

7.  Odstoupení od kupní smlouvy

7.1       Kupující je oprávněn v souladu s ust. § 1829, odst. 1 OZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, a je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den lhůty uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto OP.

7.2       Odstoupení od kupní smlouvy je možné zaslat prodávajícímu na adresu provozovny prodávajícího: Drahelka 345, Brodce, PSČ 294 73, či elektronickou poštou na adresu: obchod@mialla.cz. Zboží je možné vrátit pouze na uvedené adrese sídla prodávajícího.

7.3       V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.4       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ není mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

7.5       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 OP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.6       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.7       Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

7.8       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.10      Prodávající má dále právo odstoupit od kupní smlouvy též v případě, že si kupující zboží nepřevezme ani při opakovaném doručení. 

8.  Práva a povinnosti z vadného plnění

8.1       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud je kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud je kupující spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v kupní smlouvě.

8.2       Kupující je povinen provést kontrolu zboží při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. 

8.3       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží (předmět prodeje) je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou, případně aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má kupující též právo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetímzboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí kupujícím, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

8.4       Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění.  Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

8.5       Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku. V případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od kupní smlouvy, pokud

a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)    nestanoví-li zákon jinak, kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

8.6       Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

8.7       Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 

8.8       V ostatním upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, především pak nároky kupujícího z vad zboží, ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.5 OP se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty. 

8.9       Reklamaci lze uplatnit písemně na adresu sídla prodávajícího v České republice. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

8.10      K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a označit reklamovanou vadu zboží. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (vyhláška 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění). Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

8.11     Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

8.12      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

8.13      Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží, z neodborného používání zboží či chybné manipulace se zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.14      Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci.

8.15      Kupující  je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je povinen kupující nahradit prodávajícímu náklady související s uskladněním zboží, a to v paušální částce 50,- Kč za každý den prodlení. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu stvrzuje, že v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn a zmocněn jménem kupujícího zboží prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.  

8.16      Požaduje-li kupující, který je v prodlení s převzetím zboží, opětovné odeslání, pak je prodávající  povinen odeslat zboží kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním. 

9.  Ochrana osobních údajů

9.1       Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem vedení registrovaného účtu a plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn požadovat od prodávajícího vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu.

9.2       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.3       Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k vedení registrovaného účtu a plnění zákonných povinností prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4       Kupující odesláním objednávky, tj. potvrzením vyplněných údajů tlačítkem OBJEDNAT, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu: obchod@mialla.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

9.5        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.  Řešení sporů

10.1      Případné stížnosti je kupující oprávněn zasílat prodávajícímu elektronickou poštou na adresu: obchod@mialla.cz nebo na adresu sídla kupujícího.

10.2      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím ze smlouvy.

10.3      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.  Závěrečná ustanovení

11.1      Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

11.2      Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3      V případě sporu si strany sjednávají příslušnost českého soudu prodávajícího, tedy českého soudu v místě sídla prodávajícího.

11.4      Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.5      Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6      Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

11.7      Kupujícímu může být doručováno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v registrovaném účtu kupujícího.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.10.2019